CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
BAN GIÁM ĐỐC


MA THẾ QUYÊN
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Giám đốc
Điện thoại: 0281 3.870.016

  

ĐOÀN VĂN HƯƠNG

Chức vụ: Phó Giám đốc 
Điện thoại: 0281 3.870.652
 
ĐÀO THỊ MAI SEN
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0281 3.870.889
 
SẦM VĂN DU
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0281 3.878.335
 CÔNG ĐOÀN NGÀNH

 

PHAN NGỌC TUỆ
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
Điện thoại: 0281 3.812.055
 VĂN PHÒNG

 

HÀ VĂN HÙNG
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0281 3.870.440
 
LÊ THƯƠNG HUYỀN
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0281 3.871.431
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

  

PHAN THỊ HIỂU YẾN
Chức vụ: Trưởng phòng 
Điện thoại: 0281 3.871.450

 

HOÀNG THỊ SEN
Chức vụ: Phó Trưởng phòng 
Điện thoại: 0281 3.871.450

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

   

      TRIỆU QUANG PHONG
      Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0281 3.872.137

 
DƯƠNG THU HẢO
Chức vụ: Phó Trưởng phòng 
Điện thoại: 0281 3.870.651
 
LÊ XUÂN THỨ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng 
Điện thoại: 0281 3.870.651
KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 
ĐÀM NGỌC HÙNG
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0281 3.810.598

 
 ĐINH HỒNG ĐĂNG
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0281 3.810.598
GIÁO DỤC TIỂU HỌC

LỤC ĐẠI PHONG
Chức vụ: Trưởng phòng 
Điện thoại: 0281 3.873.453GIÁO DỤC MẦM NON


ĐOÀN THỊ HẰNG
Chức vụ: Trưởng phòng 
Điện thoại: 0281 3.871.446


NGUYỄN THỊ TÂM
Chức vụ: Phó Trưởng phòng 
Điện thoại: 0281 3.871.446

PHÒNG CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

 
HÀ THỊ THU HƯỜNG
Chức vụ: Trưởng phòng 
Điện thoại: 0281 3.811.238

   
PHAN VĂN THẮNG
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0281 3.811.238

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - CHUYÊN NGHIỆP


 
NGUYỄN ĐỨC PHÚC
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0281 3.871.441

VŨ VĂN VIỆT
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0281 3.871.441

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH


LÊ THỊ HƯƠNG
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0281 3.871.912


HOÀNG VĂN MẠC
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0281 3.870.015

  
LƯỜNG VĂN HUYÊN 
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0281 3.871.383

THANH TRA NGÀNH

 

NÔNG THỊ HỒNG
Chức vụ: Phó chánh thanh tra
Điện thoại: 0281 3.871.443