Monday, 19/02/2018 - 11:01|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
 • MA THẾ QUYÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tỉnh ủy viên - Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0281 3.870.016
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • ĐÀO THỊ MAI SEN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0281 3.870.889
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • ĐOÀN VĂN HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0281 3.870.652
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • SẦM VĂN DU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0281 3.878.335
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: