Thứ tư, 13/12/2017 - 01:01|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN (THỬ NGHIỆM)

Lịch làm việc lãnh đạo

Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú