Monday, 19/02/2018 - 10:56|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN

Lịch làm việc lãnh đạo

Từ ngày 19/02/2018 đến ngày 25/02/2018

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú