Theo thông tin của Sở Giaó dục và Đào tạo, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông của toàn tỉnh năm nay đạt 98,98%, cao hơn nhiều so với năm trước.