Monday, 22/04/2019 - 19:05|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục và Đạo tạo Bắc Kạn

       Năm học 2017-2018 đã kết thúc, là năm thứ năm tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW (Khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), ngành GD&ĐT Bắc Kạn đã tích cực tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 07/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 và đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, và học sinh được quan tâm triển khai thực hiện tốt. Các cơ sở giáo dục đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sở GD&ĐT đã cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quán triệt thực hiện nghiêm túc trong toàn ngành.

       Công tác chuyên môn được chú trọng, ngành đã chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Tăng cường tiếng Việt cho nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, học sinh tiểu học vùng khó khăn. Chỉ đạo giáo viên đa dạng hóa các hình thức dạy học; đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn; các tổ, nhóm chuyên môn đã tích cực tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, tổ chức thao giảng, trao đổi rút kinh nghiệm; tăng cường thăm lớp dự giờ; sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường... đã góp phần năng cao chất lượng dạy và học. Kết quả năm học 2017-2018, chất lượng giáo dục các cấp học đều có sự chuyển biến tích cực. Kết quả hai mặt giáo dục THCS, THPT so với năm học trước được nâng cao hơn, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt cao; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT quốc gia đạt 95,95%, vược chỉ tiêu tỉnh giao...

         Khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy thành tích đạt được trong năm học 2017-2018, để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019, ngành GD&ĐT tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI), Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội khóa XIII, Nghị quyết số 51/2017/QH13 của Quốc hội khóa XIV, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông... Toàn ngành tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

         Một là, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt trong giảng dạy và học tập; thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ.

         Hai là, tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Thực hiện có hiệu quả công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục, tổ chức tốt các kỳ thi trong năm học.

         Ba là, tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; sắp xếp đội ngũ giáo viên phù hợp thực tế, nhu cầu các cơ sở giáo dục. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo lộ trình toàn quốc.

        Bốn là, tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của Bộ, Tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

       Năm là, tiếp tục rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp đầu tư, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, Chương trình mở rộng qui mô vệ sinh và nước sạch nông thôn, Chương trình kiên cố hóa trường lớp học. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển GD&ĐT. Phối hợp với các địa phương để triển khai thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đảm bảo tiến độ và số trường theo kế hoạch xây dựng.

        Sáu là, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên môn, thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành ở các cấp học, bậc học. Thực hiện việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

        Bẩy là, tập trung chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trường theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; chú trọng xây dựng cảnh quan, môi trường trường học đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện.

        Tám là, đẩy mạnh công tác truyền thông về GD&ĐT, nhất là truyền thông kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; truyền thông về các tấm gương người tốt, việc tốt trong ngành GD&ĐT; các tấm gương giáo viên, học sinh đổi mới, sáng tạo và đạt kết quả tốt trong dạy và học…

       Chín là, tiếp tục tham mưu cho tỉnh và các ngành liên quan thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

       Mười là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu toàn ngành và các phân hệ quản lý nhà trường.

       Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trên năm học 2018-2019, ngành GD&ĐT Bắc Kạn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của tỉnh, sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ thường xuyên của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh Bắc Kạn./.

Đoàn Văn Hương (Sở GD&ĐT Bắc Kạn)


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết